JAVNI POZIV

za dodjelu redovnih stipendija studentima I, II i III ciklusa studiranja za akademsku 2019/2020. godinu

( Javni poziv je otvoren od 03.01.2020. do 13.01. 2020. godine, a popunjene prijave trebate dostaviti na adresu Fondacije (vidite u pozivu) od ponedjeljka 06.01.2020. godine )

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

FONDACIJA PORODICE BEĆIREVIĆ

U P R A V N I   O D B O R

Broj: 01/20

Dana, 03.01.2020. godine

Na osnovu člana 3. stav (2) Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Fondacije porodice Bećirević iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj: 37/19 od 26.04.2019. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Fondacije porodice Bećirević iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj: 102/19 od 25.12. 2019. godine i Odluke o namjeni, visini i broju stipendija koje se  dodjeljuju redovnim studentima broj: 103/19 od 25.12.2019.godine,  Upravni odbor Fondacije porodice Bećirević   o b j a v lj u j e   

 J A V N I    P O Z I V
za dodjelu redovnih stipendija studentima I, II i III ciklusa
studiranja za akademsku 2019/2020. godinu

                                                                                                        
                                                                        I.

Fondacija porodice Bećirević iz Brčko distrikta BiH, ulica Branislava Nušića br. 40, objavljuje javni poziv za dodjelu osam (8) stipendija i to: šest (6) stipendija redovnim studentima I. ciklusa studija na državnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini   i dvije (2) stipendije redovnim i vanrednim studentima II. ili III. ciklusa studija na državnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i/ili inostrantsvu  za akademsku 2019/2020. godinu, koji su sa područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, i to: 

-       studentima grupacije medicinskih nauka, dvije stipendije (2)

-       studentima grupacije tehničkih nauka, dvije stipendije (2)

-       studentu grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, jedna stipendija (1)

-       studentu grupacije humanističkih nauka, jedna stipendija (1)

-       studentima II. i III. ciklusa, dvije stipendije (2)

II.


(1) Visina godišnje stipendije iznosi 2000,oo KM.

(2) Stipendija iz stava (1) ovog člana, isplaćivati će se u 10 jednakih rata počevši od 1.09.2019. do 30.06.2020.godine (stipendija će biti retroaktivno isplaćena za mjesece za koje nije isplaćivana).
(3) Stipendija studentima se ne dodjeljuje za mjesece: juli i august.


III.

Opšti uslovi koje kandidat za dodjelu stipendije (I., II. ili III. ciklusa) treba da ispunjava su sljedeći:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima prebivalište na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine duže od 5 godine – Obrazac PBA4 (on, ili roditelji),
 • da nije kažnjavan i da se protiv njega  ne vodi krivični postupak,
 • da je redovan student I. ciklusa na jednoj od državnih visokoškolskih ustanova i da u vrijeme podnošenja prijave ne ponavlja godinu studija,
 • da je redovan i/ili vanredan student II. cilusa na državnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini i/ili inostranstvu a da pri tome ispunjava uslove iz stava (3) Člana 10. Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj: 37/19 od 26.04.2019. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj: 102/19 od 25.12. 2019. godine ,
 • da je student III. ciklusa na državnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini i/ili inostranstvu da pri tome ispunjava uslove iz stava (3) Člana 10. Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj: 37/19 od 26.04.2019. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj: 102/19 od 25.12. 2019. godine.


IV.

Posebni uslovi koje kandidat za dodjelu stipendije (I., II. ili III. ciklusa) treba da ispunjava i koji će uticati na utvrđivanje rang liste, su sljedeći:

 • da je student prve godine studija, u prethodnoj školskoj godini (iz srednje škole) ostvario prosjek ocjena od najmanje 4,51;
 • da je student I ciklusa na višim godinama studija u prethodnim akademskim godinama ostvario prosjek ocjena od najmanje 8,0 ili ekvivalent na skali ocjena od 1 do 5, a student II/III ciklusa studija u prethodnim akademskim godinama ostvario prosjek ocjena od najmanje 8,0 ili ekvivalent na skali ocjena od 1 do 5;
 • materijalno stanje i socijalni status porodice
 • da niko od članova uže porodice nije korisnik stipendije ove Fondacije

V.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 1. uvjerenje o državljanstvu, kojim se dokazuje da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci;
 2. uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu kandidata ili roditelja kandidata, kojim se dokazuje prebivalište u Distriktu duže od pet godina – Obrazac PBA4, ne starije od 6 mjeseci;
 3. uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa za unutrašnje poslove, ne starije od 6 mjeseci;
 4. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv podnosioca zahtjeva, izdato od Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci
 5. uvjerenje visokoškolske ustanove o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu;
 6. za kandidate studente viših godina studija - uvjerenje visokoškolske ustanove o položenim ispitima i prosječnoj ocjeni ostvarenoj u svakoj akademskoj godini, kojim se dokazuje da je student u prethodnim akademskim godinama ostvario prosjek ocjena najmanje 8,0 ili ekvivalent na skali ocjena od 1 do 5, a za kandidate studente prve godine, ovjerena fotokopija diplome završnog razreda srednje škole kojom se dokazuje da je student u završnom razredu srednje škole ostvario prosjek od najmanje 4,51;
 7. ovjerenu kućnu listu;
 8. uvjerenje školske/visokoškolske ustanove za uže članove porodice koji redovno pohađaju osnovu školu, srednju školu ili fakultet
 9. dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima/prihodima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva (osim onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta) po osnovu:
  1. radnog odnosa (potvrdu ili uvjerenje poslodavca o prosjeku plate svih zaposlenih članova domaćinstva u posljednja tri mjeseca, ili posljednje tri platne liste. ),
  2. penzije (ček od penzije za posljednji mjesec),
  3. pravna lica: dioničar – dokaz o dividendi (profitu) ostvarenoj u prethodnoj godini; vlasnik ili suvlasnik d.o.o. – završni račun (bilansa) za prethodnu godinu;samostalne djelatnosti (dokaz da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva, osim onih koji imaju status redovnog učenika/studenta, nemaju ili imaju samostalnu privrednu djelatnost sa iskazanim mjesečnim odnosno godišnjim primanjima – uvjerenje od Poreske uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva),
  4. invalidske ili boračko - invalidske zaštite (ček o uplati za posljednji mjesec ili drugi materijalni dokaz iz kojeg se može utvrditi visina primanja);
  5. potvrdu ili uvjerenje Zavoda za zapošljavanja za nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se ne vodi u evidenciji nezaposlenih dostaviti uvjerenje iz poslovnice MIO/PIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerenu fotokopiju zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva
 10. za kandidata koji je dijete šehida i poginulog borca - uvjerenje tijela javne uprave, za kandidata bez jednog ili oba roditelja-izvod iz matične knjige umrlih, kandidat koji je dijete RVI, civilne žrtva rata ili logoraša – uvjerenje nadležnog organa, udruženja ili organizacije, dokaz o učešću u ratu roditelja tokom agresije na RBiH (najmanje 24 mjeseca), dokaz o invaliditetu roditelja (preko 80%),
 11. dokaz o ličnom invaliditetu kandidata za dodjelu stipendije (preko 60%),
 12. dokaz da je student sa posebnim potrebama (rješenje o kategorizaciji)
 13. pisanu izjavu kandidata da li je do sada bio korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od drugog pravnog ili fizičkog lica;
 14. pisanu izjavu kandidata da niko od članova porodičnog domaćinstva nije korisnik stipendije ove Fondacije;

VI.

Ako je kandidat osvojio jedno od prva tri mjesta na opštinskom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju, ili volontirao u BZK „Preporod“ Brčko distrikt BiH, dokaz o navedenom prilaže sa ostalom dokumentacijom.

VII.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na web stranici BZK „Preporod“ Brčko www.preporod-brcko.ba i traje do 13.01.2020. godine do 15.00 sati.
Uz prijavu na javni poziv NIJE potrebno dostaviti dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova.

Po zatvaranju javnog poziva Komisija poziva kandidate sa prijedloga rang liste da u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja prijedloga rang liste na internet stranici BZK “Preporod” Brčko, dostave dokumentaciju kojom dokazuju navode iz zahtjeva za dodjelu stipendije, odnosno o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za dodjelu stipendije iz člana 13 odnosno 14. ovog Pravilnika.

Kandidat sa prijedloga rang liste koji ne dostavi potrebnu dokumentaciju, dostavi nekompletnu dokumentaciju ili neodgovarajuću dokumentaciju, briše se sa prijedloga rang liste a njegovo mjesto zauzima prvi slijedeći bodovani kandidat iz studijskog programa visokoškolskog obrazovanja za koju se dodjeljuje stipendija.

Nakon izvršenog uvida u dostavljenu dokumetaciju i njenog upoređivanja sa podacima navednim u zahtjevu za dodjelu stipendije, Komisija donosi Odluku o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija.

Obavještenje o sprovedenom postupku dodjele stipendija i Odluku o utvrđivanju rang liste, ističe se osam dana na internet stranici BZK “Preporod” Brčko.

Nakon isteka tog roka smatra se da su svi kandidati obavješteni o sprovedenom postupku i donošenju Odluke.

Kandidat koji nije zadovoljan rang listom koja je utvrđena Odlukom, može izjaviti prigovor Upravnom odboru, u roku od osam dana od prvog narednog dana od isteka roka objave na internet stranici BZK “Preporod” Brčko.

Upravni odbor u roku od osam dana od dana zaprimanja prigovora, razmatra i odlučuje o prigovoru na način da uvažava ili odbija prigovor kao neosnovan.

Ukoliko Upravni odbor uvaži prigovor, sačinjava i donosi Odluku o utvrđivanju  konačne rang liste kandidata kojima se dodjeljuje posebna stipendija a u slučaju odbijanja prigovora kao neosnovanog Odluka Komisije se proglašava konačnom.

Obrazac prijave na javni poziv može se preuzeti sa web stranice BZK „Preporod“ Brčko (www.preporod-brcko.ba).
 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu i dokumentaciju donijeti lično u sjedište Fondacije u ulici Branislava Nušića 40 od ponedjeljka 06.01.2020. (kod: Sadeta Pezerović) svakim radnim danom od 9,00h do 15,00h ili slati poštom na adresu: Fondacija porodice Bećirević, ulica Branislava Nušića 40, Brčko, sa naznakom: „Za Komisiju - Prijava na javni poziv za dodjelu stipendija – ne otvaraj“.
 

Informacije u vezi s javnim pozivom mogu se dobiti lično u Fondaciji porodice Bećirević ili na  broj: 049/230-120 od 06.01.2020. svakim radnim danom od 9,oo do 15,oo sati.
 

Korajac text and image block

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i hercegovine