Obavještenje o donošenju prijedloga rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

FONDACIJA PORODICE BEĆIREVIĆ

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE REDOVNIH STIPENDIJA

Predmet: Obavještenje o donošenju prijedloga rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija

Nakon sastanka Komisije za provođenje postupka dodjele redovnih stipendija

studentima I, II i III ciklusa studija za akademsku 2019/2020. godinu održanog 21.01.2020. godine, i nakon uvida u dostavljene prijave kandidata na Javni poziv za dodjelu redovnih stipendija studentima I, II i III ciklusa studiranja za akademsku 2019/2020. godinu, a uzimajući u obzir Pravilnik o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta BiH br. 37/19 od 26.04.2019. godine i Pravilnik o izmjenama  dopunama Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta BiH br. 37/19 pod brojem 102/19 od 25.12.2019. godine, komisija je donijela prijedlog rang liste kandidata koji su prema navodima u svojim prijavama ispunili uvjete iz Člana 10. Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta BiH br. 37/19 od 26.04.2019. i njegovih izmjena i dopuna, koji se odnosi na opšte i posebne uslove za ostvarivanje prava na stipendiju Fondacije porodice Bećirević, te koji su obrazac prijave popunili u skladu sa Članom 11. pomenutog Pravilnika. Prijedlog rang liste će biti objavljen na stranici www.preporodbrcko.ba

Studenti koji su ispunili uslove za dodjelu stipendije se mole da dostave kompletnu dokumentaciju istaknutu u Javnom pozivu kako bi potkrijepili informacije upisane na prijave u roku od 15 (petnaest) dana od datuma objave ove rang liste na stranici BZK Preporoda Brčko distrikt.  Dokumentacija koju kandidati prilažu ne smije biti starija od 6 mjeseci ili u pojedinim slučajevima ne starija od dana objave Javnog poziva, pratiti uputstvo o dokumentaciji koje je u prilogu. Također sva dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena u nadležnim institucijama. Dokumentaciju donijeti lično u sjedište Fondacije u ulici Branislava Nušića 40, (kod: Sadeta Pezerović) svakim radnim danom od 9,00h do 15,00h ili slati poštom na adresu: Fondacija porodice Bećirević, ulica Branislava Nušića 40, Brčko, sa naznakom: „Za Komisiju – Dokumentacija po prijavi na javni poziv za dodjelu stipendija – ne otvaraj“.

Za dodatne informacije pisati na mail fondacijabecirevic@gmail.com ili pitati lično u Fondaciji.

Pravo žalbe nastupa tek nakon donošenja Odluke o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija i to osam dana nakon njene objave na zvaničnoj stranici  BZK Preporoda Brčko distrikt BiH

R/br

                       Ime i prezime studenta

           Napomena

1.

                         Said Memišević

          Ispunjava uslove

2.

                         Sanel Hasanović

          Ispunjava uslove

3.

                         Edina Huseinović

          Ispunjava uslove

4.

                         Elma Lišić

          Ispunjava uslove

5.

                         Amra Rejzović

          Ispunjava uslove

6.

                         Melisa Jemenidžić

          Ispunjava uslove

7.

                         Samra Salkić

          Ispunjava uslove

8.

                         Amer Denić

Nepotpuna prijava/ prosjek ocjena – ne ispunjava uslove

9.

                         Irma Nakičević

Nepotpuna prijava/ državljanstvo - ne   ispunjava uslove

10.

                         Elvin Delić

Ne ispunjava posebne uslove/prosjek ocjena

11.

                         Amra Mešković

Ne ispunjava posebne uslove/prosjek ocjena

12.

                         Berna Ribić

Ne ispunjava posebne uslove/prosjek ocjena

Napomena: Prema Članu 11. (Postupak dodjele redovne stipendije) Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta BiH, Stavu (2) kandidati su dužni obrazac prijave popuniti potpuno, tačno i precizno i u skladu sa navedenim podacima u istom.

U prilogu je dokumentacija koju kandidati koji ispunjavaju uslove trebaju dostaviti:

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

a) uvjerenje o državljanstvu, kojim se dokazuje da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci;

b) uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu kandidata ili roditelja kandidata, kojim se dokazuje prebivalište u Distriktu duže od pet godina – Obrazac PBA4, ne starije od 6 mjeseci;

c) uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa za unutrašnje poslove, ne starije od 6 mjeseci;

d) uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv podnosioca zahtjeva, izdato od Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci

e)uvjerenje visokoškolske ustanove o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu;

f) za kandidate studente viših godina studija - uvjerenje visokoškolske ustanove o položenim ispitima i prosječnoj ocjeni ostvarenoj u svakoj akademskoj godini, kojim se dokazuje da je student u prethodnim akademskim godinama ostvario prosjek ocjena najmanje 8,0 ili ekvivalent na skali ocjena od 1 do 5, a za kandidate studente prve godine, ovjerena fotokopija diplome završnog razreda srednje škole kojom se dokazuje da je student u završnom razredu srednje škole ostvario prosjek od najmanje 4,51;

g) ovjerenu kućnu listu;

h) uvjerenje školske/visokoškolske ustanove za uže članove porodice koji redovno pohađaju osnovu školu, srednju školu ili fakultet

i) dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima/prihodima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva (osim onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta) po osnovu:

1.  radnog odnosa (potvrdu ili uvjerenje poslodavca o prosjeku plate svih zaposlenih članova domaćinstva u posljednja tri mjeseca, ili posljednje tri platne liste. ),

2. penzije (ček od penzije za posljednji mjesec),

3. pravna lica: dioničar – dokaz o dividendi (profitu) ostvarenoj u prethodnoj godini; vlasnik ili suvlasnik d.o.o. – završni račun (bilansa) za prethodnu godinu;samostalne djelatnosti (dokaz da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva, osim onih koji imaju status redovnog učenika/studenta, nemaju ili imaju samostalnu privrednu djelatnost sa iskazanim mjesečnim odnosno godišnjim primanjima – uvjerenje od Poreske uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva),

4. invalidske ili boračko - invalidske zaštite (ček o uplati za posljednji mjesec ili drugi materijalni dokaz iz kojeg se može utvrditi visina primanja);

5. potvrdu ili uvjerenje Zavoda za zapošljavanja za nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se ne vodi u evidenciji nezaposlenih dostaviti uvjerenje iz poslovnice MIO/PIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerenu fotokopiju zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva

j) za kandidata koji je dijete šehida i poginulog borca - uvjerenje tijela javne uprave, za kandidata bez jednog ili oba roditelja-izvod iz matične knjige umrlih, kandidat koji je dijete RVI, civilne žrtva rata ili logoraša – uvjerenje nadležnog organa, udruženja ili organizacije, dokaz o učešću u ratu roditelja tokom agresije na RBiH (najmanje 24 mjeseca), dokaz o invaliditetu roditelja (preko 80%),

k) dokaz o ličnom invaliditetu kandidata za dodjelu stipendije (preko 60%),

l) dokaz da je student sa posebnim potrebama (rješenje o kategorizaciji)

m) pisanu izjavu kandidata da li je do sada bio korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od drugog pravnog ili fizičkog lica;

n) pisanu izjavu kandidata da niko od članova porodičnog domaćinstva nije korisnik stipendije ove Fondacije;

Ako je kandidat osvojio jedno od prva tri mjesta na opštinskom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju, ili volontirao u BZK „Preporod“ Brčko distrikt BiH, dokaz o navedenom prilaže sa ostalom dokumentacijom.

                                                                                         

 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine 22.01.2020.