Statut BZK "Preporod" Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

U skladu sa čl. 45. Ustava Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" i članovima 7, 11 i 20 Statuta Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Brčko Distrikt u Bosni i Hercegovini, Skupština  Općinskog društva " Preporod "  na sjednici održanoj 27. 08. 2007. godine                                               

 donijela je

STATUT
OPĆINSKOG DRUŠTVA " PREPOROD " BRČKO DISTRIKT 
BOSNE I HERCEGOVINE      
 

I. OSNOVNE ODREDBE


Član. 1

Ovim statutom određuje se status Općinskog društva "Preporod" Brčko Distrikt BiH: naziv, sjedište, zastupanje i predstavljanje; programski ciljevi i zadaci "Preporoda"  ; Brčko Distrikt BiH prava i odgovornosti članova "Preporoda"Brčko Distrikt BiH; organi Općinskog društva "Preporod" Brčko Distrikta BiH; 1) Skupština, 2) Savjet, 3) Izvršni odbor, 4) Nadzorni odbor, 5) Sud časti, 6) predsjednik i zamjenik predsjednika, 7) Tajnik/sekretar; unutrašnja organizacija Općinskog društva "Preporod"; javnost rada; povezivanje sa drugim organizacijama, društvima i ustanovama (u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine); imovina "Preporoda" i prestanak rada; način donošenja Statuta i njegovih izmjena.


II.  STATUS

Član 2.

Općinsko društvo "Preporod" Brčko Distrikt BiH je članica Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu BKZ "Preporod " u BiH) na osnovu odluke Skupštine Općinskog društva Brčko Distrikt BiH a radi postizanja ciljeva sadržanih u Ustavu Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" (Osnovna načela I-IV); Statuta BKZ "Preporod " u BiH (VI – Ciljevi ).

Član 3.
Općinsko društvo " Preporod " Brčko Distrikt BiH (u daljem tekstu " Pre¬po¬ro¬d ¬" Brčko Distrikt BiH ) je dobrovoljno nestranačko udruženje obnovljeno 20. 11. 2001. radi nastavka djelovanja ranijeg društva  „Preporod“, Muslimanskog potpornog društva         '' Islahijet '' i kao takvo  djeluje u skladu sa zakonskim propisima, Ustavom i Statutom BZK "Preporod" u BiH.

Član 4.
Preporod" Brčko Distrikt BiH uspostavlja pravni kontinuitet svog prednika Kulturnog društva Muslimana (period 14. 5. 1945. - april 1949 i 5. 10.1990 - 15.02.1992.) odnosno Kulturnog društva Bošnjaka "Preporod" (period 15.02.1992. - 3. 5. 1997.) uključujući prava i obaveze drugih kulturnih i dobrotvnornih društava ("Gajret ", "  Narodna uzdanica " , " Zeman " ), koja su svojevremeno pripojena KDM " Preporod“ te Muslimanskog kulturnog potpornog društva Islahijet koje je djelovalo u Brčkom u periodu 1907-1945. godine.

III.  NAZIV,  SJEDIŠTE,  ZASTUPANJE  I  PREDSTAVLJANJE

Član 5.

Puni naziv "Preporoda " je : Bošnjačka zajednica kulture " Preporod " u Bosni i Hercegovini, Općinsko društvo Brčko Distrikt BiH.
Skraćeni naziv je: Općinsko društvo " Preporod " Brčko Distrikt BiH.

Član 6.

Sjedište "Preporoda" Brčko Distrikt BiH je u Brčkom ulica Islahijet br.3.


Član 7.

"Preporod" Brčko Distrikt BiH ima svoj pečat, štambilj i zaštitni znak-amblem. Pečat je okruglog oblika, promjera 3,5 cm sa kružno ispisanim tekstom punog naziva i sjedištem u sredini ispod znaka BZK "Preporod" u BiH.
" Preporod " može imati pečat manjeg obima sa upisanim skraćenim nazivom koji služi za financijsko poslovanje.
Štambilj " Preporoda " je četvrtastog oblika, dužine 3,5 cm i širine 2,5 cm. Vodoravno je ispisan skraćeni naziv a ispod njega prostor za upisivanje broja i datuma prijema pošte i drugih oznaka. Znak-amblem " Preporoda " Brčko Distrikt BiH je identičan amblemu BZK " Preporod " u BiH.

Član 8.

" Preporod " Brčko Distrikt BiH zastupa i predstavlja predsjednik Općinskog društva Brčko Distrikt BiH.
U slučaju odsutnosti ili bolesti predsjednika zastupanje i predstavljanje vrši zamjenik predsjednika, odnosno lice koje on odredi.


Član 9.

Predsjednik " Preporoda " Brčko Distrikt BiH može, posebnom punomoćju, ovlastiti lice odgovarajućih stručnih sposobnosti da zastupa Općinsko društvo Brčko Distrikt BiH pred sudovima i drugim organima uz preciziranje sadržaja punomoći.


IV.  PROGRAMSKI  CILJEVI  I  ZADACI

Član 10.

Programski ciljevi "Općinskog društva " Preporod " Brčko Distrikt BiH istovjetni su sa ciljevima BZK  " Preporod " u BiH, a posebno:

1)    Razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskog zajednici kultura;
2)    Istraživanje i predstavljanje svih sadržaja bošnjačke kulture u okviru nastojanja     Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda;
3)    Razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti, posredstvom snaženja osjećanja odgovornosti svakog pojedinca prema nacionalnoj cjelovitosti te odgovornosti nacionalnih organizacija, društava i ustanova prema svakome pojedincu;
4)    Izgradnja uvjeta nacionalne organiziranosti u kojima će Bošnjaci preuzeti odgovornosti  za sve svoje ciljeve, uz uvažavanje prava drugih u pravednom međunarodnom poretku;
5)    Uspostavljanje prijateljskih veza sa svim organizacijama, društvima i ustanovama drugih naroda u cilju saradnje i međusobnog pomaganja;
6)    Školovanje bošnjačke mladeži u skladu s potrebama bošnjačkog naroda;
7)    Razvijanje svijesti i organizacijskih oblika koji će doprinositi da najugroženiji dio bošnjačkog naroda bude štićen u okviru organizirane cjeline bošnjačkog naroda;
8)    Upoznavanje i sprečavanje djelovanja svih oblika protivbošnjačkih elita, ideologija i organizacija;
9)    Osnivanje i vođenje organizacija i ustanova koje su trajna ili privremena potreba bošnjačkog naroda;
10)    Osiguranje neovisnosti u svim područjima kulturnog života gdje je to moguće i ravnopravne saradnje sa svim narodima svijeta, na temelju međusobnog postizanja i promicanja pravednog i mirnog dijaloga;
11)    Preuzimanje i razvoj pozitivnih iskustava svih drugih naroda, organizacija, društava i ustanova, kako bi ona postala stavni dio bošnjačke kulture, i
12)    Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koja čine dio opće kulturne riznice svijeta.

Član 11.

" Preporod " Brčko Distrikt BiH ima posebne zadatke:

a)    Različitim metodološkim oblicima ispitivati historijski, kulturni, društveni, društveno-ekonomski, umjetnički i književni razvoj Bošnjaka na svom užem zavičajnom kao i na širem društvenom nivou;
b)    Prikupljanje, ispitivanje, obrađivanje, predstavljanje i publiciranje građe, različitih primarnih i sekundarnih izvora, ukupnog kulturnog bića Bošnjaka u svim njegovim slojevima:
-    historijski razvoj,
-    etnogeneza,
-    proces prihvatanja islama,
-    društveno-ekonomski razvoj,
-    migracije različitih uzroka,
-    iseljena Bosna i veza sa zavičajem,
-    genocidi nad Bošnjacima,
-    etnološki procesi,
-    etnografske karakteristike,
-    narodni govori i standardni bosanski jezik,
-    usmena i pismena književnost,
-    filozofska i društvena misao,
-    slikarska, kiparska i graditeljska ostvaranja i njihovi tvorci,
-    filmska ostvarenja i njihovi autori,
-    znanstvenici različitih struka i njihova ostvarenja, i dr.;
c)    Predstavljanje uže kulturne baštine različitim formama (tiskanjem listova, časopisa, reprint-izdanja, vodiča; organiziranjem okruglih stolova, tribina, naučnih skupova i sl.);
d)    Zaštita i revitalizacija svih materijalnih kulturnih dobara iz svih historijskih perioda Bosne i Hercegovine;
e)    Obilježavanje značajnih datuma iz užeg i šireg prostora bošnjačke kulture;
f)    Organiziranje i poticanje osnivanja kulturno-umjetničkih, sportskih, strukovnih i ekoloških društava i udruženja, radionica i dr.;
g)    Nagrađivanje za rad najuspješnijih svojih članova koji rade na afirmaciji i  popularizaciji bošnjačke kulture;
h)    Organizirano, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje i širenje ideje "Preporoda".


V.  PRAVA  I  ODGOVORNOSTI  ČLANOVA

Član 12.

Član "Preporoda" Brčko Distrikt BiH može postati svaki građanin Bosne i Hercegovine, kao i strani državljanin, koji u realizaciji programskih ciljeva, zadataka i ukupne djelatnosti, nađe svoj i opći interes.
Potpisivanjem pristupnice smatra se da je osoba prihvatila programske ciljeve i zadatke, da je prihvatila normativne akte "Preporoda" i obavezala se na njihovo poštivanje. 

Član 13.

Članstvo "Preporoda" Brčko Distrkt BiH čine:
-    redovni članovi,
-    članovi utemeljitelji,
-    članovi dobrotvori i
-    počasni članovi.
Članovi utemeljitelji i članovi dobrotvori uplaćuju novačana sredstva ili poklanjaju druga sredstva "Preporodu". Ovakvi članovi mogu biti i pravne osobe. Odluku o njihovom statusu donosi Skupština "Preporoda" Brčko Distrikt BiH.
Počasnim članovima " Preporoda " proglašavaju se pojedine osobe koje imaju naročite zasluge za razvoj "Preporoda". Počasne članove proglašava Skupština nakon obrazloženog prijedloga predsjednika "Preporoda" Brčko Distrikt BiH.

Član 14.

O članovima se vodi evidencija u tajništvu " Preporoda ". Članovima utemeljiteljima, članovima dobrotvorima kao i počasnim članovima, dodjeljuju se odgovarajuća priznanja. Ova priznanja dodjeljuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora ( ili Savjeta ako je ustanovljen ), a akt o dodjeli priznanja potpisuje predsjednik. 

Član 15.

Prava članova " Preporoda '' su :
•    da, prema svojim sposobnostima, sudjeluju u svim akcijama kojima se ostvaruju  ciljevi i zadaci "Preporoda",
•    da podnose prijedloge za poboljšanje ili unapređenje djelovanja "Preporoda",
•    da pokreće inicijative za rješavanje pojedinih pitanja;
•    da ukazuju na greške i nepravilnosti bilo u poslovanju "Preporoda" ili u kulturnom životu Bošnjaka uopće, te da predlože mjere za njihovo otklanjanje i ispravljanje,
•    da u skladu s propisima "Preporoda" biraju organe i da budu birani u organe "Preporoda" ili u organe drugih specijaliziranih organizacionih jedinica "Preporoda".

Član 16.

Dužnosti - obaveze članova "Preporoda" su:
•    da svojim radom i ponašanjem čuva ugled "Preporoda",
•    da izvršava sve obaveze koje su predviđene Statutom i drugim propisima,
•    da uredno plaća članarinu koju za svaku godinu određuje Matični odbor BZK "Preporod" u BiH, ako nije oslobođen, i da ispunjava i druge materijalne obaveze koje je dobrovoljno pruzeo,
•    da se aktivno zalaže za izvršenje ciljeva i zadataka "Preporoda", te da u svojoj sredini aktivno djeluje na učlanjenju tj. omasovljenju "Preporoda" pravilnim pristupom,
•    da, u skladu sa svojim mogućnostima, prihvati izvršenje posebnih zaduženja koja mu postavi nadležni organ "Preporoda" iz okvira ovog statuta i Statuta BZK "Preporod" u BiH,
•    da se korektno odnosi prema zadacima i saradnicima,
•    da izbjegava i sprečava unošenje dezinformacija kojima se ruši ugled "Preporoda",
•    da se bori za razvijanje harmoničnih odnosa u "Preporodu".

Član 17. 

Član " Preporoda " je odgovoran :
•    za nemaran i nesavjestan rad i djelovanje u " Preporodu ",
•    za unošenje disharmonije u " Preporod " nedoličnim ponašanjem kojim se stvaraju   nezdravi odnosi,
•    za iznošenje i prenošenje, te lažno prikazivanje stanja u "Preporodu",
•    za odavanje poslovne tajne,
•    za neurednost u vršenju povjerenih zadataka. 

Član 18.

Članstvo u "Preporodu" prestaje:
•    smrću,
•    istupanjem iz "Preporoda" na osnovu pismenog ili usmenog obavještenja,
•    neplaćanjem članarine u redovnim rokovima, odnosno tri mjeseca po isteku ovih       rokova, ako Statutom BZK "Preporod" u BiH nije drugačije određeno,
•    neplaćanjem uloga članova utemeljitelja i članova dobrotvora,
•    isključenjem iz članstva zbog bitnog narušavanja ugleda "Preporoda", neizvršavanjem postavljenih i preuzetih obaveza, očitim djelovanjem protiv interesa "Preporoda", posebno narušavanjem vanstranačkog karaktera "Preporoda", vršenjem krivičnih djela, odavanjem poslovne tajne i stvaranjem nezdravih odnosa u "Preporodu".


VI.  ORGANI  " PREPORODA"

Član 19.

Upravljanje i odlučivanje u "Preporodu" Brčko Distrikt BiH  vrše sljedeći organi:
1.    Skupština,
2.    Savjet ( mogući organ kulturno izraslijih i složenijih općinskih društava ),
3.    Izvršni odbor,
4.    Nadzorni odbor i
5.    Sud časti.


1.    Skupština

Član 20.

Skupština "Preporoda" Brčko Distrikt BiH je najveći organ odlučivanja i ima svoj poslovnik o radu. (Na obnoviteljskoj skupštini potrebno je za pravnu validnost najmanje 30 članova.)
Redovnu Skupštinu čine od 30 do 45 (zavisno od veličine društva) zastupnika članica.
U radu Skupštine učestvuju svi dijelovi "Preporoda": zastupnici redovnog članstva, podružnice, kulturnih institucija-članica, kulturno-umjetničkih društava i ansambala, biblioteka, škola, galerija, muzeja, fondacija, izdavačkih kuća, organizacija i udruženja - kolektivnih članova i dr.
Odluku o kriterijima i broju zastupnika donosi Skupština društva.
Mandat članova Skupštine traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti još samo jednom. 

Član 21.

Svoje odluke Skupština donosi većinom glasova prisutnih zastupnika. 
Da bi Skupština mogla valjano odlučivati, potrebno je da sjednici prisustvuje nadpolovična većina ukupnog broja zastupnika. 

Član 22.

Predlagač za organe Općinskog društva na Skupštini je kandidaciona komisija od 5 (pet) članova. 

Član 23.

Skupština zasijeda u redovnom i vanrednom sazivu.
Redovno zasijedanje Skupštine održave se najmanje jednom godišnje, a vanredne prema potrebi i okolnostima koje to zahtijevaju.
U redovnom, kao i vanrednom sazivu, Skupština odlučuje natpolovičnom većinom zastupnika.
Redovnu godišnju Skupštinu zakazuje predsjednik društva, a vanrednu također predsjednik (zamjenik predsjednika) na svoj zahtjev ili na zahtjev Izvršnog i Nadzornog odbora Društva kao i Matičnog odbora BKZ "Preporod" u Bosni i Hercegovini ili državnih organa.

Član 24.

Skupština "Preporoda" u svom redovnom godišnjem sazivu odlučuje o svim bitnim pitanjima ostvarenja ciljeva i zadataka odnosno djelatnosti, a u vanrednom sazivu Skupština odlučuje samo o onim aktuelnim pitanjima uvrštenim u dnevni red, odnosno zbog kojih je sazvana vanredna sjednica.
U redovnom sazivu Skupština naročito odlučuje:
•    programu rada, određenju osnovnih smjernica i izvještaju o radu "Preporoda" u proteklom periodu,
•    Statutu, Poslovniku, o kriterijima i broju zastupnika - članica u Skupštini, i drugim normativnim aktima iz svoje nadležnosti, izmjenama i dopunama normativnih akata,
•    izboru i razrješenju družnosti članova Izvršnog odbora, predsjednika, zamjenika    predsjednika, sekretara, članova Nadzornog odbora i Suda časti, odnosno i članova Savjeta,
•    izvještajima rada organa iz prethodne alineje,
•    o izboru kandidata za Zajednice općinskih društava "Preporod" i BZK "Preporod" u Bosni i Hercegovini,
•    završnom računu "Preporoda" kao i o predračunu prihoda i rashoda,
•    ustanovljivanju i dodjeli priznanja i nagrada,
•    zahtjevima upućenim Skupštini,
•    formiranju podružnica na teritoriji općine i izvan nje gdje žive prognanici i iseljenici sa te općine,
•    svim drugim pitanjima za koje nisu nadležni drugi organi. 

Član 25.

Skupština iz svojih redova bira predsjednika i zamjenika predsjednika.
Za njihov izbor potrebna je većina glasova svih zastupnika.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje 4 ( četiri ) godine i mogu biti birani još samo jedan mandat. 

Član 26.

Tajnik/sekretar Skupštine u dogovoru sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika priprema sjednicu Skupštine.
Tajnika skupštine kao, tehničko - operativno lice, imenuje Izvršni odbor Općinskog društva " Preporod " Brčko Distrikt BiH.


Član 27.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže je uređen njen rad od zakazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, izbor radnog predsjedništva, rad skupštinskih komisija, način i tok rasprave, donošenja odluka, izbor i opoziv članova, rad Skupštine u varednim okolnostima i druga važna pitanja. 

Član 28.

Za svoj rad, aktivnost i ponašanje, član Skupštine odgovoran je Skupštini, a za zakonitost i društvenoj zajednici.
Mandat zastupnika Skupštine prestaje:
•    smrću,
•    vlastitom odlukom ili odlukom nadležnog organa,
•    ako neopravdano izostaje sa sjednica Skupštine najmanje tri puta uzastopno,
•    ako se preseli u drugo mjesto pa time objektivno bude spriječen da vrši dužnost.
Odluku o prestanku mandata zastupnika Skupštine donosi Skupština na prijedlog posebne skupštinske komisije od tri člana koju bira Skupština.

Član 29.

Prestankom mandata zastupnika Skupštine članica Općinskog društva izvršit će njegovu zamjenu. 


2.    Savjet

Član 30.

Brojnija i po umjetničkim i znanstvenim oblicima raznovrsnija društva mogu imati i Savjet sastavljen od izraslijih kadrova u kulturi, čiji zaključci, preporuke i sugestije iz svih domena bošnjačke kulture razmatra i usvaja Skupština ili Izvršni odbor općinskog društva "Preporod". Broj članova ovog savjetodavnog tijela, djelatnost i način rada, održavanje sjednice i dalja pitanja reguliraju se posebnim poslovnikom.

3.    Izvršni odbor

Član 31.
Izvršni odbor društva koji broji od 5 do 9 članova i kao izvršno-operativni organ Skupštine neposredni je realizator Programa rada kojeg donosi Skupština.

Član 32.

Zadaci Izvršnog odbora proizilaze iz Programa rada "Preporoda ", odluka i zaključaka Skupštine, Savjeta, Zajednice općinskih društava " Preporod" Brčko Distrikt BiH i organa BZK "Preporod u BiH.
Izvršni odbor naročito:
•    izvršava odluke, zaključke, uputstva i smjernice Skupštine, organa BZK " Preporod " u BiH,
•    donosi operativne planove i programe za realizaciju ciljeva i zadataka utvrđenih Programom rada Skupštine, 
•    imenuje sekretara tajnika
•    bira pododbore i komisije (za organizaciju rada sa podružnicama, klubovima BUP-a, BUIT-a, pravnika, prosvjetnih radnika, prirodnjačko-znanstvenih udruženja  i sl.; za umjetnost i znanost; za obilježavanje značajnih obljetnica; za financijsko jačanje, i dr.),
•    razmatra prijedloge i zahtjeve Nadzornog odbora i preduzima mjere koje proizilaze iz njih,
•    koordinira rad klubova, komisija i drugih tijela,
•    podnosi izvještaj Skupštini o svom radu,
•    donosi Poslovnik o svom radu i radu komisija i drugih tijela,
•    vrši raspored aktivnosti za pojedine poslove i zadatke,
•    utvrđuje nacrte akata koje predlaže Skupštini,
•    obavlja i druge poslove koji nisu stavljeni u isključivu nadležnost Skupštine.

Član 33.

Mandat članovima Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine i mandat mogu ponoviti najviše još jednom.
Članove Izvršnog odbora bira Skupština " Preporoda " nakon obrazloženih prijedloga predsjednika ili Kandidacione komisije.

Član 34.
Izvršni odbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika i oni ulaze u ukupan broj članova Izvršnog odbora.
Predsjednik Izvršnog odbora općinskog društva " Preporod " Brčko Distrikt BiH je istovremeno i predsjednik Općinskog društva BZK Preporod Brčko distrikt BiH  a zamjenik predsjednika Općinskog društva je istovremeno i zamjenik predsjednika Izvršnog odbora. Sjednice saziva i njima predsjedava predsjednik, a u njihovoj odsutnosti to čini zamjenik predsjednika.
Pored članova Izvršnog odbora sjednicama mogu prisustvovati i druga lica koja su pozvana oko realizacije nekih pitanja ali bez prava odlučivanja. 
Obavezno je prisustvo sekretara/tajnika društva na sjednicama Izvršnog odbora. 

Član 35.

U cilju koordinacije rada kolegijalnih organa Izvršni odbor donosi svoj operativni plan koji sadrži i opis svih aktivnosti koje "Preporod " treba realizirati, periode izvršenja - dinamiku i neophodna sredstva za njihovu realizaciju.


4.    Nadzorni odbor


Član 36.
Nadzorni odbor broji 3 do 5  članova. Predsjednika i članove bira Skupština na vrijeme na koje su izabrani članovi Skupštine.
Nadzorni odbor vrši kompletan nadzor rada " Preporoda " a naročito :
•    vrši kontrolu financijskog poslovanja i o tome izvještava Skupštinu,
•    predlaže mjere za poboljšanje poslovanja,
•    kontaktira i surađuje sa sličnim organima i nadležnim državnim organima kada je u                pitanju zakonitost i poboljšanje poslovanja

5.    Sud časti
Član 37.
Sud časti je poseban organ koji rješava statusna i druga pitanja iz navedenog kodeksa ponašanja članova "Preporoda" i članova njegovih organa.
Sud časti ima predsjednika i najmanje 2 a najviše 4 člana , koje bira Skupština na period od 4 (četiri) godine, a mandat im može biti ponovljen


6.    Predsjednik općinskog društva "Preporod" i zamjenik predsjednika

Član 38.
Predsjednik "Preporoda" je lice koje predstavlja i zastupa "Preporod".
Predsjednik općinskog društva " Preporod " istovremeno je i predsjednik Izvršnog odbora .Predsjednik ima zamjenika, koji u slučaju sprječenosti predsjednika, zastupa i predstavlja "Preporod" i zamjenjuje predsjednika u drugim poslovima.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje 4 (četiri) godine i može se još jednom taj mandat obnoviti.


Član 39.

Ako se utvrdi da odluka koju donosi Skupština ili Izvršni odbor nije u skladu sa zakonom i drugim propisima, predsjednik je dužan upozoriti na to Skupštinu ili Izvršni odbor, pa ako i pored toga ovaj organ odluči suprotno, predsjednik je dužan zadržati izvršenje odluke, tražiti posredovanje nadležnog organa, zavisno od toga na što se odluka odnosi.

Član 40.

Predsjednik "Preporoda" potpisuje sve akte i druge pismene dokumente koji se odnose na redovno poslovanje "Preporoda" u skladu sa postojećim propisima kao predstavnik i zastupnik "Preporoda" u svim odnosima sa trećim pravnim ili fizičkim licima-osobama i nadležnim organima.

Član 41.

Predsjednik " Preporoda " uspostavlja i razvija saradnju sa drugim organizacijama, udruženjima i ustanovama u skladu sa Statutom i drugim dokumentima "Preporoda" Brčko Distrikt BiH.

Član 42.

Predsjednik i zamjenik predsjednika su za svoj rad odgovorni Skupštini. 
O ostavci predsjednika i zamjenika predsjednika odlučuje Skupština. Skupština može ostavku i ne prihvatiti ukoliko ocijeni da razlozi nisu takve prirode da se ostavka usvoji, osim kada ličnost na funkciji predsjednika odnosno zamjenika predsjednika to izričito traži navodeći osnovne razloge.
Moralni je čin da predsjednik odnosno zamjenik predsjednika prihvati stav i odluku Skupštine, kada je u pitanju razrješenje ili ostanak na dužnosti koja mu je povjerena.


7.    Tajnik/sekretar

Član 43.

"Preporod" Brčko Distrikt BiH ima tajnika i to je imenovano lice koje može profesionalno obavljati poslove sa punim ili polovičnim radnim vremenom i u tom slučaju ostvaruje osobni dohodak iz namjenskih sredstava " Preporoda ".
Tajniku se može ponuditi da drugu polovicu radnog vremena obavlja u "Preporodovoj" biblioteci i čitaonici ili na nekim srodnim poslovima.
Tajnik rukovodi svim poslovima tajništva, priprema materijale za sjednice organa "Preporoda", obezbjeđuje normalno administrativno-računovodstveno i programsko poslovanje "Preporoda".
Tajnika imenuje Izvršni odbor na vrijeme od 4 (četiri) godine i imenovanje mu se može ponoviti. Tajnik je po svom položaju ravnopravan član Izvršnog odbora, a obavezno prisustvuje sjednicama Skupštine i Savjeta. 
Tajnik potpisuje sva akta osim onih za koje je nadležan izričito predsjednik.
Tajniku mora biti osiguran pristup svim sjednicama članica društva na kojima se raspravlja o programskim " Preporodovim " realizacijama.

Član 44.

Članovi svih organa "Preporoda" i imenovana lica mogu biti pozvani sa dužnosti i prije isteka vremena na koje su birani, ako očito djeluju suprotno važećim propisima i ako svojim djelovanjem nanose znatnu štetu i ruše ugled "Preporoda". Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog posebne komisije od tri člana koja provodi postupak i utvrđuje relevantne činjenice uz prethodno pribavljanje mišljenjai stavova Suda časti i Nadzornog odbora.

VII.  UNUTRAŠNJA  ORGANIZACIJA  "PREPORODA"

Član 45.

Ukoliko širenje djelatnosti "Preporoda" bude zahtijevalo proširenje stalno zaposlenih, utvrđuje se unutrašnja organizacija "Preporoda" po dijelovima:
-    tajništvo,
-    računovodstvena služba,
-    služba za izdavačku djelatnost i
-    služba za privrednu djelatnost.
Unutrašnja organizacija reguliše se posebnim pravilnicima iz radnih odnosa, odgovornosti i računovodstvenih poslova a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.


VIII.  JAVNOST RADA  I  INFORMIRANJE

Član 46.

Rad Općinskog društva "Preporod" Brčko Distrikt BiH je javan.
O svom radu i o donesenim odlukama "Preporod" obavještava javnost putem sredstava javnog informiranja i preko službenih glasila BZK "Preporod" u BiH (Vjesnik).

IX.  POVEZIVANJE

Član 47.

"Preporod" Brčko Distrikt BiH se može povezati sa drugim srodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini i van nje, radi stvaranja svojih ciljeva i zadataka ako o tome prethodno dobije saglasnost BZK "Preporod" u BiH, odnosno Pododbora za međunarodnu suradnju.
Odluka o povezivanja iz ranijeg stava donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora "Preporoda" Brčko Distrikt BiH.

Član 48.

"Preporod" se neće povezivati sa organizacijama koje imaju politički sadržaj rada, osim u dijelu oblasti koji nisu podložni političkom utjecaju.


X.  IMOVINA "PREPORODA"  I  PRESTANAK  RADA

Član 49.

Materijalnu osnovu "Preporoda" za ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka čine:
-    članarine,
-    ulozi članova dobrotvora i članova utemeljitelja,
-    prihodi od izdavačke djelatnosti, određeni privredne djelatnosti, ugostiteljskih usluga, te drugih profitabilnih aktivnosti,
-    sredstava dobijenih od općinskih, kantonalnih, federalnih i republičkih izvora,
-    prilozi i pokloni pravnih i fizičkih lica,
-    nekretnine "Preporoda".

Član 50.

"Preporod" je dužan voditi evidenciju o imovini u skladu sa važećim propisima.


Član 51.

Sredstva "Preporoda" se mogu koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka "Preporoda".
Odluku o raspolaganju i korišćenju pokretne i nepokretne imovine "Preporoda" donosi Skupština i ovlašuje u tom smislu predsjednika društva.

Član 52.

Odluka o prenošenju nepokretne imovine donosi Skupština, a o otpisu pokretne imovine odluku donosi Izvršni odbor na prijedlog predsjednika.
Član 53.

Od prikupljene članarine i priloga " Preporod " Brčko Distrikt BiH je dužan dostaviti BZK "Preporodu" u Sarajevu određen procenat prema Statutarnoj odredbi.

Član 54.

U slučaju prestanka rada "Preporod" formira se likvidaciona komisija koja će izvršiti popis cjelokupne imovine kojom je "Preporod" Brčko Distrikt BiH raspolagao, sastaviti likvidacioni bilans, podmiriti stvorene obaveze "Preporoda", a preostalu imovinu prenosi na BZK "Preporod" u Bosni i Hercegovini.
Odluku o prestanku rada "Preporoda" Brčko Distrikt BiH donosi Skupština. 
Inicijativu može dati i BZK "Preporod" u BiH, državni organ i drugi zakonom utvrđen organ. "Preporod" prestaje sa radom i na temelju sudske odluke.


XI.  PRELAZNE  I  ZAVRŠENE  ODREDBE

Član 55.

Izmjene i dopune ovog statuta vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.

Član 56.

Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim statutom a od interesa su za rad "Preporoda" Brčko Distrikt BiH izravno će se primjenjivati odredbe Statuta BZK "Preporod" u BiH, kao jedinstvenog akta.

Član 57.

Tumačenje odredaba ovog statuta daje Skupština Općinskog društva "Preporod" Brčko Distrikt BiH.

Član 58.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti Pravilnik o radu Kulturnog društva Bošnjaka "Preporod" u Brčko Distrikt BiH usvojen na sjednici Skupštine  godine.

Član 59.

Ovaj statut stupa na snagu i primjenuje se danom donošenja.


                                                           Predsjednik Općinskog društva "Preporod" 
                                      Brčko Distrikt BiH
    Brčko,  27.08 .2007.                          Ćazim Suljević diplomirani politolog